1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta „FAMI CO“ d.o.o. je obezbeđenje kvaliteta u pružanju usluga špedicije koje će u potpunosti zadovoljiti zahteve korisnika i biti u skladu sa važećim zakonima, propisima i ugovorenim obavezama.

Vizija preduzeća „FAMI CO“ d.o.o. je da unapređuje tržišnu poziciju gradeći dugoročne poslovne odnose sa svojim sadašnjim i budućim komitentima.

Misija preduzeća „FAMI CO“ d.o.o. je:

 • osiguranje pouzdanosti u obavljanju usluga špedicije uz ispunjavanje zahteva korisnika i zahteva odgovarajućih propisa,
 • unapređenje poslovanja održavajući i unapređujući dobre odnose sa svojim partnerima uz obezbeđenje finansijsko-poslovne pouzdanosti i povećavanje tržišta na kome pruža svoje usluge,
 • izgradnja dobre pozicije na tržištu poslovanja oslanjanjem na kompetentnost i profesionalnost svojih zaposlenih, stvarajući dodatnu vrednost korisnicima, zaposlenima i društvu,
 • da da pozitivan doprinos društvenoj zajednici odgovornim odnosom prema prirodnoj i društvenoj sredini, poštovanjem poslovne etike i društvenih vrednosti u svim područjima delovanja.

Ciljevi kvaliteta „FAMI CO“ d.o.o. zasnovani su na:

 • zadovoljenju zahteva, potreba i očekivanja korisnika, blagovremeno i na pravi način,
 • neprekidnom nastojanju za očuvanjem i unapređenjem kvaliteta usluga,
 • težnji ka dugoročnoj saradnji sa strateškim partnerima utemeljenoj na uzajamnom poverenju, lojalnosti i poštovanju,
 • menadžmentu procesima i resursima koji su potrebni za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom,
 • aktivnom učešću zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju aktivnosti u procesima realizacije usluga,
 • pravilnoj motivaciji zaposlenih, podržavanju i stimulisanju njihove odgovornosti i spemnosti za vrhunski kvalitet rada.

Uz doprinos svih zaposlenih, ove ciljeve „FAMI CO“ d.o.o. ostvaruje sprovođenjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenim sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Direktor
Mile Georgiev

Dimitrovgrad, 08. april 2014